Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Traditional Dictionary, English Chinese Traditional Dictionary

Definition of " 自我 " in Chinese (Trad.) Dictionary
Direct results
Chinese (Trad.) » English
自我 {zi4 wo3}
  • {N} self
  • {PRON} oneself
Indirect results
Chinese (Trad.) » English
自我中心 {zi4 wo3 zhong1 xin1}
  • {N} self-centeredness
自我批評 {zi4 wo3 pi1 ping2}
  • {N} self-criticism
自我教育 {zi4 wo3 jiao4 yu4}
  • {N} self-education
自我檢查 {zi4 wo3 jian3 cha2}
  • {N} introspection
自我犧牲 {zi4 wo3 xi1 sheng1}
  • {N} self-sacrifice
自我表現 {zi4 wo3 biao3 xian4}
  • {N} self-expression