Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Traditional Dictionary, English Chinese Traditional Dictionary

Definition of " 人性 " in Chinese (Trad.) Dictionary
Direct results
Chinese (Trad.) » English
人性 {ren2 xing4}
  • {N} humanity, human nature
Indirect results
Chinese (Trad.) » English
個人性地 {ge4 ren2 xing4 de5}
  • {ADV} intimately
有人性的 {you3 ren2 xing2 de5}
  • {A} human
滅絕人性 {mie4 jue2 ren2 xing4}
  • {N} savage
賦与人性 {fu4 yu2 ren2 xing4}
  • {V} anthropomorphize, personify
賦予人性 {fu4 yu3 ren2 xing4}
  • {V} humanize