Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 精神 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
精神 {jing1 shen2}
 • {A} psychic, spiritual, supersubstantial
 • {N} drive, essence, mind, psyche, spirit, vigor, vigour, vitality
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
打起精神 {da3 qi3 jing1 shen2}
 • {V} cheer
无精神的 {wu2 jing1 shen2 de5}
 • {A} muzzy
有企业精神的 {you3 qi3 ye4 jing1 shen2 de5}
 • {A} enterprising
有精神病 {you3 jing1 shen2 bing4}
 • {A} insane, mad
精神上 {jing1 shen2 shang4}
 • {ADV} mentally
精神抖擞的 {jing1 shen2 dou3 sou3 de5}
 • {A} mettled, mettlesome
精神病学 {jing1 shen2 bing4 xue2}
 • {N} alienism
精神病的人 {jing1 shen2 bing4 de5 ren2}
 • {N} mental
精神空虚 {jing1 shen2 kong1 xu1}
 • {N} exinanition
精神错乱 {jing1 shen2 cuo4 luan4}
 • {N} desperation, distraction, insanity, madness
精神错乱的 {jing1 shen2 cuo4 luan4 de5}
 • {A} delirious
赋与精神 {fu4 yu2 jing1 shen2}
 • {V} invigorate
非精神的 {fei1 jing1 shen2 de5}
 • {A} unspiritual
鼓起精神 {gu3 qi3 jing1 shen2}
 • {V} pep