Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 柱子 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
柱子 {zhu4 zi5}
  • {N} pillar, post
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
前面有七条柱子的 {qian2 mian4 you3 qi1 tiao2 zhu4 zi5 de5}
  • {A} heptastyle