Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of "" in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
{tiao2}
 • {AUX} measure word for long pieces
 • {N} article, item, long narrow piece, order, slip, strip, stripe, twig
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
不平等条约 {bu4 ping2 deng3 tiao2 yue1}
 • {N} unequal treaty
中央条约组织 {zhong1 yang1 tiao2 yue1 zu3 zhi1}
 • {ABBR} CENTO
 • {NPR} treaty: Central Treaty Organization
中央条纹 {zhong1 yang1 tiao2 wen2}
 • {N} central fringe
事先具备条件 {shi4 xian1 ju4 bei4 tiao2 jian4}
 • {N} precondition
井井有条 {jing3 jing3 you3 tiao2}
 • {ADV} order: in perfect order
任择条款 {ren4 ze2 tiao2 kuan3}
 • {N} optional clause
你有一条留言。 {ni3 you3 yi1 tiao2 liu2 yan2}
 • {PHR} message: You've got a message.
使有鞭条痕 {shi3 you3 bian1 tiao2 hen2}
 • {V} wale
便条 {bian4 tiao2}
 • {N} note, note: informal note, scrip
信条 {xin4 tiao2}
 • {N} belief, credo, creed, dogma, symbol, tenet
假条 {jia4 tiao2}
 • {N} application for leave, leave permit
前面有七条柱子的 {qian2 mian4 you3 qi1 tiao2 zhu4 zi5 de5}
 • {A} heptastyle
单条 {dan1 tiao2}
 • {N} scroll: vertically-hung scroll of painting, wall scroll
单行条例 {dan1 xing2 tiao2 li4}
 • {N} specific regulations
发条 {fa1 tiao2}
 • {N} winder
发条坏了。 {fa1 tiao2 huai4 le5}
 • {PHR} winder: The winder is broken.
发条装置 {fa1 tiao2 zhuang1 zhi4}
 • {N} clockwork
和平条约 {he2 ping2 tiao2 yue1}
 • {N} peace, peace treaty
哪一条是最佳路线? {na3 yi4 tiao2 shi4 zui4 jia1 lu4 xian4}
 • {PHR} route: Which is the best route?
回条 {hui2 tiao2}
 • {N} receipt