Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 工业 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
工业 {gong1 ye4}
 • {N} industry
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
军火工业 {jun1 huo3 gong1 ye4}
 • {N} armament industry, munition industry
国防工业 {guo2 fang2 gong1 ye4}
 • {N} national defense industry
工业化 {gong1 ye4 hua4}
 • {A} industrialized
 • {N} industrialization
 • {V} industrialize
工业化国家 {gong1 ye4 hua4 guo2 jia1}
 • {N} industrialized country
工业用的 {gong1 ye4 yong4 de5}
 • {A} technical
工业的巨头 {gong1 ye4 de5 ju4 tou2}
 • {N} industry mogul
手工业 {shou3 gong1 ye4}
 • {A} handicraft
 • {N} handicraft industry
手工业工人 {shou3 gong1 ye4 gong1 ren2}
 • {N} craftsman, handicraftsman
机械工业 {ji1 xie4 gong1 ye4}
 • {N} engineering: mechanical engineering
松下电气工业 {song1 xia4 dian4 qi4 gong1 ye4}
 • {NPR} Matsushita Electronics Industry
汽车工业 {qi4 che1 gong1 ye4}
 • {N} auto industry
石油工业 {shi2 you2 gong1 ye4}
 • {N} oil industry, petroleum industry
航空工业 {hang2 kong1 gong1 ye4}
 • {N} aviation industry
航空航天工业 {hang2 kong1 hang2 tian1 gong1 ye4}
 • {N} aerospace industry
计算机工业 {ji4 suan4 ji1 gong1 ye4}
 • {N} computer industry
轻工业 {qing1 gong1 ye4}
 • {N} light industry