Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 制度 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
制度 {zhi4 du4}
 • {N} institution, system
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
专制制度 {zhuan1 zhi4 zhi4 du4}
 • {N} dictatorial system
价格制度 {jia4 ge2 zhi4 du4}
 • {N} price system
保护制度 {bao3 hu4 zhi4 du4}
 • {N} protection
商品制度 {shang1 pin3 zhi4 du4}
 • {N} commodity system
奴隶制度 {nu2 li4 zhi4 du4}
 • {N} slavery
废除奴隶制度 {fei4 chu2 nu2 li4 zhi4 du4}
 • {N} abolition
托管制度 {tuo1 guan3 zhi4 du4}
 • {N} trusteeship
民主制度 {min2 zhu3 zhi4 du4}
 • {N} democratic system
等级制度 {deng3 ji2 zhi4 du4}
 • {N} hierarchy
经济制度 {jing1 ji4 zhi4 du4}
 • {N} economy
考绩制度 {kao3 ji2 zhi4 du4}
 • {N} merit system
退休制度 {tui4 xiu1 zhi4 du4}
 • {N} retirement system