Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 保险 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
保险 {bao3 xian3}
 • {N} assurance, insurance, safe, safety
 • {V} assure, insure, secure
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
人寿保险 {ren2 shou4 bao3 xian3}
 • {N} life insurance
价格包括保险吗? {jia4 ge2 bao1 kuo4 bao3 xian3 ma5}
 • {PHR} insurance: Does the price include insurance?
你有保险吗? {ni3 you3 bao3 xian3 ma5}
 • {PHR} insurance: Do you have insurance?
你的保险不包括这样的治疗。 {ni3 de5 bao3 xian3 bu4 bao1 kuo4 zhe4 yang4 de5 zhi4 liao2}
 • {PHR} insurance: Your insurance doesn't cover such a treatment.
保险业 {bao3 xian3 ye4}
 • {N} insurance, underwriting
保险业者 {bao3 xian3 ye4 zhe3}
 • {N} assurer, underwriter
保险丝 {bao3 xian3 si1}
 • {N} fuse, fuze
 • {V} fuze
保险丝箱子 {bao3 xian3 si1 xiang1 zi5}
 • {N} fuse box
保险丝箱子在哪里? {bao3 xian3 si1 xiang1 zi5 zai4 na3 li5}
 • {PHR} fuse: Where is the fuse box?
保险公司 {bao3 xian3 gong1 si1}
 • {N} insurance agent, insurance company, insurer
保险单 {bao3 xian3 dan1}
 • {N} insurance: certificate of insurance, insurance: policy of insurance, policy
保险套 {bao3 xian3 tao4}
 • {N} condom
保险客户 {bao3 xian3 ke4 hu4}
 • {N} policyholder
保险杠 {bao3 xian3 gang4}
 • {N} bumper
保险柜 {bao3 xian3 gui4}
 • {N} strongbox
保险箱 {bao3 xian3 xiang1}
 • {N} coffer, safe, safe: steel safe, strongbox
保险费 {bao3 xian3 fei4}
 • {N} insurance, insurance premium
再保险 {zai4 bao3 xian3}
 • {N} reinsurance
出现紧急情况时,小船有保险吗? {chu1 xian4 jin3 ji2 qing2 kuang4 shi2, xiao3 chuan2 you3 bao3 xian3 ma5}
 • {PHR} insured: Is the boat insured in the event of an emergency?
劳动保险 {lao2 dong4 bao3 xian3}
 • {N} labor insurance