Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Arabic Dictionary, English Arabic Dictionary

Definition of " flower " in Arabic Dictionary
Direct results
English » Arabic
flower Hear the Pronunciation! {'flaʋər}
 • {N} زهرة, نبتة مزهرة, صفوة, ازدهار, نخبة, ريعان
 • {V} زهر, برعم, نما
Indirect results
English » Arabic
bank of flowers
 • {N} مصرف من الزهور
bell-flower {'bel,flaʋər}
 • {N} الجريس جنس زهر
buttonhole flower {'bʌtənhəʋl,flaʋər}
 • {N} وردة بعروة المعطف
cauliflower Hear the Pronunciation! Hear the Pronunciation! {'kɔ:lə,flaʋər}
 • {N} قنبيط, قرنبيط
corn-flower {'kɔ:rn,flaʋər}
 • {N} القنطريون العنبري نبات
deflower Hear the Pronunciation! {dı'flaʋər}
 • {V} النزهرة نزع الزهر عن النبات
flower bed {'flaʋər,bed}
 • {N} مشتل أزهار
flowered Hear the Pronunciation! {'flaʋərd}
 • {A} مزدهر
flowering {'flaʋərıŋ}
 • {A} متفتح
 • {N} إزهار, صفوة, ريعان
flowerpot Hear the Pronunciation! {'flaʋər,pɒt}
 • {N} أصيص ورود, وعاء الرياحين, اصيص الزهور
flowery Hear the Pronunciation! {'flaʋərı}
 • {A} بياني, زهري, مكسو بالأزهار, منمق
gillyflower Hear the Pronunciation! {'dʒılı,flaʋər}
 • {N} المنثور زهرة
pasque-flower {'pæsk,flaʋər}
 • {N} زهرة الفصح
sunflower Hear the Pronunciation! {'sʌn,flaʋər}
 • {N} عباد الشمس, دوار الشمس
twineflower
 • {N} اللينة, نبات نعترش دائم الخضرة
wallflower Hear the Pronunciation! {'wɔ:l,flaʋər}
 • {N} المنثور الأصفر نبات, زهرة الجدار
windflower Hear the Pronunciation! {'wınd,flaʋər}
 • {N} شقائق النعمان